Головна

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ 38090415
Код за КОАТУУ 8038500000
Місцезнаходження товариства: Україна, 04071, м.Київ, Подільський район, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-А
ДИРЕКТОР ГНАТИШИН ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
тел. +380443832241
Адреса електронної пошти: CONTACT@ATLANTIS.UA
Графік роботи:
Пн–Пт: 09:00—18:00,
Сб–Нд: вихідні

Товариство надає фінансові послуги:

• фінансовий лізинг;
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
• факторинг;
• надання інших фінансових послуг, визначених чинним законодавством України,
на які не встановлене виключне право їх надання або обмеження щодо суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг.

Статут_ФК_АК Виписка_ФК_АК Свідоцтво_ФК_ТФ Розпорядження_НККПФР_про_ліцензію

Внутрішні докумети

Правила

Правила_позики Правила_фiнансового_лiзингу Правила_факторингу

Договори

Договір_надання_ФК Договір_позики Договір_факторингу Договір_ФЛ

Структура власності

Структура власності Товариства є прозорою та відповідає вимогам, визначеним діючим законодавством України.
Відомості про структуру власності Товариства дають змогу визначити:

• усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в Товаристві або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність Товариства;

• усіх ключових учасників Товариства та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами Товариства;

• характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище.

Фінансова звітність

Посадові особи

ДИРЕКТОР ТА ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Директор та Головний бухгалтер Товариства мають бездоганну ділову репутацію, відповідають професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, що розроблені відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, які розроблені та затверджені Нацкомфінпослуг.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

Ревізійна комісія (ревізор) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Перевірка проводиться за результатами роботи Товариства за фінансовий рік, а також в інших випадках, передбачених законодавством України і Статутом Товариства.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР

Внутрішній аудитор є самостійним у своїй роботі, підпорядковується безпосередньо Загальним зборам учасників Товариства, що затверджує плани роботи і розглядає результати перевірок і моніторингу виконання рекомендацій внутрішнього аудитора. Це дозволяє забезпечити незалежність у проведенні аудиторських перевірок та оцінки ризиків. Результати перевірок внутрішнього аудиту аналізуються керівництвом Товариства з подальшим упровадженням планів заходів щодо виконання рекомендацій. Внутрішній аудит Товариства надає незалежні й об’єктивні гарантії та консультації, спрямовані на вдосконалення діяльності Товариства, допомагає досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління рисками, системи внутрішнього контролю і корпоративного управління.
Роль внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності процесу управління ризиками, надійності й ефективності системи внутрішніх контролів, підтвердженні повноти та достовірності фінансової й управлінської інформації, дотриманні Товариством вимог законодавства.

ПРАЦІВНИК, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Товариство здійснює свою діяльність в рамках чинного Законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.
Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні документи Товариства, є:
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №249-IV від 28.11.02;

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Система корпоративного управління Товариства відповідає чинному законодавству і міжнародній практиці, забезпечуючи ефективне управління бізнесом і раціональне використання ресурсів Товариства для досягнення стратегічних цілей і задоволення інтересів учасників, співробітників та клієнтів Товариства. Процеси і процедури управління в Товаристві структуровані так, щоб забезпечити дотримання всіх законів, норм і правил і створити оптимальні умови для ухвалення далекоглядних і відповідальних рішень. Поряд із підвищенням рівня корпоративного управління важлива роль в Товаристві відводиться розвитку корпоративної культури.

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

Споживач фінансових послуг — фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю.
Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Закон України «Про споживче кредитування»
Закон України «Про захист прав споживачів»
З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Товариством, мають право звертатись безпосередньо до Товариства за телефонним номером: +38 (044) 383 22 41, або написати листа на адресу електронної пошти: CONTACT@ATLANTIS.UA